Fundusz sołecki na 2015r rozplanowany

W ubiegły czwartek, 25 września 2014r., w Gogolewie odbyło się zebranie wiejskie , którego głównym celem było uchwalenie przyszłorocznego funduszu sołeckiego oraz omówienie spraw bieżących. W zebraniu uczestniczyli goście : Burmistrz Krobi - Sebastian Czwojda oraz Genowefa Skrobała - radna Rady Miejskiej w Krobi.

Rolę przewodniczącego zebrania pełnił sołtys Gogolewa Janusz Bogdański. 

W programie zebrania przewidziano:

- omówienie spraw bieżących

- rozplanowanie funduszu sołeckiego na rok 2015

- podjęcie uchwały

- głosowanie 

- dyskusja

 

Wśród spraw bieżących omawiano m.in.:

- remont sali , który dobiega końca

- remont drogi na osiedlu

- informacja o gruzie do wykorzystania ( ok.1350 ton) - sołtys w najbliższym czasie zwróci się do rolników, aby materiał ten wywieź i wyrównać wybrane drogi polne.

- zwycięstwo naszej drużyny w corocznym "Turnieju wsi " w Krobi

 

Najważniejszym punktem zebrania było jednak uchwalenie planu rozdziału funduszu sołeckiego na 2015r. Kwota jaka przysługuje naszemu sołectwu to 18490,00 zł


W tym miejscu przypomnę że:

Fundusz sołecki – to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.)

Aby sołectwo otrzymało pieniądze, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki (na przykład: uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2011 trzeba było podjąć do 31 marca roku 2010). Pieniądze te są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie. Kwoty dla poszczególnych sołectw przedstawia wójt, burmistrz lub prezydent do 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.

Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo oblicza się na podstawie wzoru:

F = ( 2 + Lm / 100 ) x Kb, w którym poszczególne symbole oznaczają:

F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo (nie może być jednak wyższa niż dziesięciokrotność Kb).

Lm – liczba mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (na przykład: przy ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2011 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca 2010 roku). Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.

Kb – kwota bazowa obliczana jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków (na przykład: kwotę funduszu sołeckiego na rok 2011 ustalono na podstawie danych o liczbie ludności z dnia 31 grudnia 2009 roku). Liczba mieszkańców jest ustalana jest przez prezesa GUS.


O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

  • służyć poprawie życia mieszkańców
  • należeć do zadań własnych gminy
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

  1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
  2. oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;
  3. koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
  4. uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Wniosek ponadto musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku na rok następny). Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Sołtys może w ciągu 7 dni podtrzymać wniosek sołectwa. Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.

 

Rada Sołecka zaproponowała podział środków w następujący sposób:

11990,00 zł - zakup kostki brukowej na dalszą renowację chodników

-   1600,00 zł - zakup żużla + transport na wyrównanie dróg 

-   3900,00 zł - imprezy kulturalno-oświatowe : Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Bieg Św. Ap. Piotra i Pawła, Dzień Strażaka , Dożynki

-     500,00 zł - utrzymanie boiska

-     500,00 zł - środki czystości na salę

Obecni na zebraniu mieszkańcy Gogolewa , bez większych uwag , jednomyślnie zagłosowali za uchwaleniem zaproponowanego planu podziału funduszu.

 

Następnym punktem zebrania była dyskusja, podczas której poruszano sprawy bieżące i plany na przyszłość. Pani Skrobała wymieniła także  propozycje jakie złoży do planu budżetu gminy na przyszły rok. Z sali padały także pytania do Burmistrza  dotyczące m.in.:

- reformy "śmieciowej"

- dalszej budowy drogi na osiedlu

- budowy chodników

- remontu drogi powiatowej do Niepartu

- budowy oczyszczalni ścieków


Poruszono także temat odwiertów i ewentualnego powstania kopalni. 

 

 

 

 

tekst/fot.:WojDor

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 7192037 osób.
realizacja 2011: studio fabryka